Civilizace

Pozemšťani

Nietzcheáni

Inari

Thanové

Magogové

Perseiďani

Chichin

 

::::::::: Pozemšťané ::::::::::
  (Homo sapiens sapiens)

Dvojpohlavní živorodí savci, primáti - převážně nesrstnatí dvounožci, dorůstající výšky přibližně dvou metrů. Pocházejí z planety Země, ležící ve veskrze bezvýznamné soustavě Sol na vnějším okraji galaxie Mléčná dráha. Jsou fyzicky relativně slabí a nedisponují nijak nadprůměrným intelektem; bohatě to ale vyvažuje jejich odhodlání, nadšení a nezlomný duch (a rychlé rozmnožování).
Pozemšťané byli přizváni do Společenství v roce 7085 a během následujících století se stali jedním z nejpřednějších členských národů. Rychle se přizpůsobili životu v mezigalaktickém společenství, naučili se žít mezi nepozemšťany a rozšířili se po celém známém vesmíru.

Pozemšťané jsou nadšení uživatelé genetického inženýrství a nanotechnologie; po staletí využívali tyto metody k úpravám sebe sama a svých potomků. V důsledku toho vzniklo několik zcela nových vývojových větví lidstva. Jednou z nich byli i Nietzscheáni. Díky tomu se po nietzscheánské vzpouře stali Pozemšťané na mnoha světech nevítanými návštěvníky: jsou nezřídka nenáviděni a opovrhováni za to, že dali život rase, která zničila Společenství.

:::::::::  Nietzscheáni ::::::::::
  (Homo sapiens invictus)

Nietzscheáni jsou geneticky a nanotechnologicky upravenou větví Pozemšťanů. Jsou nejen silnější, výkonnější, bystřejší a rychlejší než Pozemšťané, ale také dosahují výrazně nadprůměrného vzrůstu a jsou odolní proti většině nemocí a toxinů. Jsou daleko lépe vybaveni pro přežití v nepřátelském prostředí. Jejich typickým znakem jsou vystřelovací kostěné břity na předloktích.

Pradávným tvůrcem jejich rasy je genetik Paul Museveni, který roku 8400 CY (3480 pozemského letopočtu) založil první budoucí nietzscheánskou kolonii na odlehlé orbitální stanici Ayn Rand. Historicky prvním Nietzscheánem byl Museveniho geneticky upravený syn Drago, narozený dva roky po založení kolonie; další byli potomky Museveniho stoupenců.
Od Museveniho časů se Nietzscheáni rozšířili po celém známém vesmíru a v době pádu Společenství tvořili přibližně osm procent veškeré lidské populace. Jejich společnost je uspořádána do vzájemně soupeřících klanů - smeček - a praktikuje polygamii; nejsilnější a geneticky nejlepší jedinci mívají běžně více partnerek najednou. Partnerský vztah obvykle vzniká z iniciativy ženy, která si pro své potomky vybírá toho geneticky nejlepšího otce. Životní filosofie Nietzscheánů je (jak už jejich název napovídá) postavena hlavně na učení dávného pozemského filosofa Friedricha Nietzscheho, zvláště pak na té části, podle níž se člověk stává dokonalejším skrze boj a konflikty. Co nás nezabije, to nás posílí - a Nietzscheáni si to vzali k srdci opravdu důkladně. Jdou tak daleko, že staví vlastní přežití, sebezdokonalení a předání svých vlastních genů potomkům nade vše ostatní. Tento přístup k životu sice může připadat jiným členům Společenství značně sobecký a z dlouhodobého hlediska snad i pomýlený, ale je mu třeba přiznat velkou efektivitu v každodenním životě.

Nietzscheáni tradičně přebírají svá křestní jména po velkých osobnostech dějin - především filosofech, vojevůdcích a válečnících

:::::: ::: Inari ::::::::::

Inariové z planety Inaris jsou geneticky upravení lidé, záměrně vyšlechtění pro nehostinné vulkanické planety se slabým světlem. Mají velmi rozvinutou smyslovou soustavu, která jim umožňuje orientovat v téměř naprosté tmě.
Na první pohled je lze od nemodifikovaných lidí odlišit podle podélných výstupků na spáncích a čelech; tyto výstupky chrání abnormálně rozvinutou nervovou síť, nezbytnou pro jejich smyslové orgány.

Před pádem Společenství byla inarijská ekonomika založena na těžbě přírodních hnojiv.

 

::::::::: Thanové ::::::::::
  (Than-Thre-Kull)

Hmyzí civilizace z planety San-Ska-Re. Je to vysoce inteligentní hmyz, kráčející vzpřímeně a tvarem těla odpovídající humanoformnímu standardu. Jsou o něco menší než lidé, mají velké složené oči a barevný exoskelet, podle nějž se pozná postavení ve společnosti. Thanové mají kastovní systém, podobný uspořádání pozemského společenského hmyzu:

jantarové zbarvení má nejpočetnější z kast, kasta pracujících
smaragdově zelenou barvu má pokožka bojovníků, větších a silnějších než ostatní Thanové
rubínově rudí jsou stavitelé a tvůrci, specialisté na techniku a technologie
safírově modří jsou vědci a učitelé, nejvzdělanější z Thanů
nejvyšší je vládnoucí a náboženská kasta, jejíž krunýře září a třpytí se jako diamanty


Navzdory kastovnímu uspořádání však nejsou Thanové typickým společenským hmyzem. Nemají žádné kolektivní vědomí; naopak jsou zatvrzelí individualisté. Jako členové Společenství prosluli svou všestranností, odhodlaností a optimismem; dokonce i jako členové mnohonárodního Společenství ale zuřivě lpěli na svých tradicích a zvyklostech.

Thanové jsou hermafrodité. Kladou svá vejce do velkých společných líhnišť, užívaných až stovkou Thanů naráz. Z vajec se líhnou desetitisíce drobných larev, které se živí speciálně pěstovanými houbami; tyto larvy se po několika měsících zakuklí a v kukle projdou přeměnou v dospělého Thana. Celý proces však přežije jen asi každý stý jedinec.
Thanové považují za člena rodiny každého, kdo se podílel na jejich cestě k dospělosti; v důsledku toho je thanská společnost velmi stabilní a soudržná, protože je vlastně jednou obrovskou provázanou rodinou. Thanové jsou kromě dávných Vedranů jedinou civilizací ve známém vesmíru, která vyvinula technologii mezihvězdných cest (slipstream) bez cizí pomoci

::::::::: Magogové ::::::::::

Magogové jsou cizím živočišným druhem, který nemá ve známém vesmíru obdoby. Jsou to vzpřímeně stojící masožraví dvojnožci, dorůstající zhruba výšky 150 centimetrů. Jejich tělo je kromě obličeje pokryto hustou srstí; prsty na rukou a nohou mají ostré, zahnuté drápy. Vzhledem ke své velikosti jsou fyzicky velmi zdatní; disponují též rychlými reflexy a čímsi na způsob echolokace. Jsou bezpohlavní a rozmnožují se kladením vajec do těl velkých živých organismů. Oběť je nejprve ochromena paralytickým jedem, který Magogové vylučují ze žlázy v ústech; Magog do ní potom naklade vejce a svou oběť hlídá, dokud se v jejím těle nevylíhnou larvy. Pokud má hostitel štěstí, je v bezvědomí i v době, kdy se magogské larvy prokousávají jeho tělem a žerou ho zaživa.
Magogové si z nějakého důvodu vybírají jako hostitele především příslušníky inteligentních živočišných druhů. Zřejmě to dělají se záměrem rozvoje vlastního druhu; magogské larvy totiž během růstu začleňují některé části hostitelovy DNA do své.

Magogové nemají kulturu, vědu ani umění. Chytří jsou dost - svou chytrost však využívají převážně k zabíjení a získávání kořisti (nebo hostitelů pro své potomky). To, jak se naučili cestovat vesmírem, zůstává záhadou stejně jako jejich původ. Někteří výzkumníci Společenství dokonce přišli s hypotézou, že Magogové jsou uměle vytvořeným druhem, zamýšleným jako biologická zbraň. Mnozí jim dávali za pravdu: něco tak zrůdného by se prý nemohlo přirozeně vyvinout.

Shodou okolností to byli právě Magogové, kdo stál u pádu Společenství. Když s nimi totiž Společenství uzavřelo mír, byla to příslovečná poslední kapka, kterou přetekl nietzscheánský pohár trpělivosti. Nietzscheáni nedokázali snést, že Společenství uzavřelo mír s tvory, kteří způsobili tolik bolesti a zkázy na nietzscheánských světech - a to bylo jedním z hlavních důvodů jejich vzpoury. Když pak Společenství padlo a Nietzscheáni nebyli schopní udržet kontrolu nad získaným územím, Magogové využili příležitosti a snesli se na pozůstatky pradávné říše jako supi, aby završili jeho zkázu...

::::::::: Perseiďané ::::::::::

Humanoidní dvojnožci s pokožkou laděnou do modrozelena a charakteristicky protáhlou bradou. Pocházejí z planety Ugroth v galaxii Mléčná dráha, ale k tomuto svému prapůvodnímu domovu nechovají žádný vřelý vztah; po vstupu do Společenství se jejich domovem stal celý známý vesmír a všude se cítí stejně dobře.
Jejich nápadná podobnost s Pozemšťany vedla v minulosti k nepodloženým spekulacím, že by snad Pozemšťané mohli být vzdálenými příbuznými Perseidů; tyto teorie však zůstaly nepodložené. Faktem ale je, že to byli právě Perseidé, kdo navázal s lidstvem oficiální kontakt jménem Společenství a zasadil se o přizvání Pozemšťanů ke členství.

Perseidé jsou dvojpohlavní; každý z nich je schopen oplodnit druhého a sám může být oplodněn. Perseidé zpravidla navazují dočasný vztah, během něhož se oplodní navzájem a po narození potomků se rozejdou; děti potom vychovává stát.

Pro svou puntičkářskou a hnidopišskou povahu se Perseidé ve Společenství dobře uplatnili jako úředníci, správci, výzkumníci a vědci; byli doslova páteří celé jeho byrokracie. Byli a jsou mnohými opovrhováni pro svou opatrnost, chladnost a zbabělost (zatímco stejné množství jedinců dovádějí k zuřivosti svým věčným rýpáním, skákáním do řeči a poukazováním na chyby druhých). Tyto nešvary ale bohatě vynahrazují svými organizačními a kombinačními schopnostmi, nemluvě o vysoké inteligenci a takřka nadpřirozeném talentu pro vědu.

Perseidé stáli u zrodu Společenství a byli jeho prvními členy. Své vyjímečné postavení získali ještě před velkou reformou, když z nich dobyvační Vedrané udělali své správce a úředníky. Po deseti tisíciletích se historie opakuje, když se Perseidé z planety Sintii stanou prvními členy obnoveného Společenství, založeného kapitánem Huntem z lodi Andromeda.

::::::::: Chichin ::::::::::

Chichinové jsou obojživelní plazi, stavbou těla podobní člověku. Jsou menší a útlejší než lidé, neosrstění a bez šupin; barva jejich pokožky se pohybuje převážně v zelených a šedozelených odstínech. Po celém známém vesmíru jsou proslulí svým (velepříšerným) vkusem v oblékání, který se u nich rozvinul pravděpodobně ve snaze kompenzovat nevábné prostředí jejich domovské planety. Chichinové pocházejí z bažinatého světa Sissnik na okraji galaxie Andromeda, který je natolik ohavný a nehostinný, že tam nechce žít dokonce ani většina domorodců.

Svou pověst intergalaktických obchodníků získali Chichinové zaslouženě. Odhlédneme-li od jejich prodejnosti a jejich nechutného zvyku pojídání vlastních mláďat (viz níže), jejich talentu pro obchod a zisk není co vyčíst. Chichinská civilizace se na Sissniku vyvíjela v náročném a relativně chudém prostředí, čímž se u nich rozvinula zvýšená schopnost přirozené soutěživosti; když se pak stali členy Společenství a dostali se ke hvězdám, úspěšně využili právě tuto schopnost v obchodní a administrativní sféře. Mnozí z nich se hrnou za ziskem za každou cenu a někteří přitom bohužel využívají natolik pochybných praktik, že poškozují reputaci celé chichinské civilizace. Chaos, který zavládl po rozpadu Společenství, těmto výtečníkům ještě více nahrává.

Chichinové jsou dvoupohlavní. Rozmnožují se vejci, jejichž oplodnění probíhá mimotělně. Třebaže samice kladou padesát nebo i více vajec, jen málo mláďat se dožije dospělosti. Chichinští rodiče totiž pojídají slabší mláďata, aby měla ta silnější více potravy.

Zpět na začátek stránky